#2018-106 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Хэнтий Хэрлэн 3-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 20,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Дөрөв. Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцогчид тавих шаардлага 4.1.Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт ирүүлсэн этгээд дараах шаардлагыг хангасан байна: 4.1.1.хөрөнгийн баталгаа, төлбөрийн чадвартай байх; 4.1.2.мэргэжлийн ажиллах хүчний болон техник технологи, тоног төхөөрөмжийн чадавх, нөөцтэй байх; 4.1.3.төсөл нь зарласан нөхцөл шаардлага, стандартыг хангасан байх; 4.1.4.төслөө зарласан хугацаанд ирүүлсэн байх; 4.1.5.шаардлагатай тохиолдолд холбогдох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан байх. Найм. Төслийг хүлээн авах 8.1.Оролцогч нь битүүмжилсэн төслөө аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумын газрын даамалд, эсхүл чөлөөт бүсийн захирагчийн Ажлын албанд өөрөө буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр биечлэн хүргүүлэх, хэрэв ийнхүү хүргүүлэх боломжгүй бол зар мэдээнд заасан хугацаанд шуудангаар хүргүүлж болно. Ажлын хэсэг аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумын газрын даамал, чөлөөт бүсийн захирагчийн Ажлын албанаас урьдчилан тогтоосон дор дурдсан үндсэн шалгуур үзүүлэлтээр төслийг сонгон шалгаруулж харгалзах оноог тавина: 9.8.1.төсөл нь зард тусгасан шаардлага болон бүрдлийг хангасан эсэх; 9.8.2.барилга, хот байгуулалтын норм, дүрмийн шаардлагад нийцсэн эсэх; 9.8.3.төслийг “Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар” MNS ISO 21500 стандартын дагуу боловсруулсан эсэх; 9.8.4.төсөл нь газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн боловсруулагдсан бизнес төлөвлөгөөтэй эсэх; 9.8.5.төсөл нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын болон чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаж түүнд нийцсэн эсэх; 9.8.6.төсөл хэрэгжсэнээр шинээр бий болох ажлын байрны тоо, хэмжээ; 9.8.7.тухайн хот, тосгон, суурин газрын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдолтой эсэх; 9.8.8.улс, орон нутгийн төсөвт оруулах орлогын хэмжээ; 9.8.9.тухайн газарт явуулах үйл ажиллагаа байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх. 9.9.Ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн төслийн талаар нэмэлт мэдээлэл шаардан авах эрхтэй бөгөөд эдгээр мэдээлэлтэй холбоотой иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нууцыг нийтэд задруулахгүй байх үүрэг хүлээнэ. Арав. Төсөл сонгон шалгаруулалтын ялагчтай гэрээ байгуулах 10.1.Төсөл сонгон шалгаруулалтын дүнг нийтэд зарласан өдрөөс хойш ажлын 3 өдөрт багтаан ялагчтай тухайн шатны Засаг даргыг төлөөлж аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумын газрын даамал, чөлөөт бүсийн захирагчийг төлөөлж захирагчийн Ажлын албаны дарга гэрээ байгуулна.
Хаяг:
Хэнтий Хэрлэн 3-р баг Шинэ өндөрхаан хорооллын хойно, хогийн цэгийн баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.34263611 110.66024017

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
98116303

Газрын хэмжээ
30га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2018-08-01 09:00:00
              2018-10-01 12:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2018-10-05 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-08-01 15:58:29

Зарыг үзсэн удаа - 701

Сурталчилгаа