#2018-89 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Хэнтий Хэрлэн 3-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 20,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Тайлбар:
Дөрөв. Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцогчид тавих шаардлага 4.1.Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт ирүүлсэн этгээд дараах шаардлагыг хангасан байна: 4.1.1.хөрөнгийн баталгаа, төлбөрийн чадвартай байх; 4.1.2.мэргэжлийн ажиллах хүчний болон техник технологи, тоног төхөөрөмжийн чадавх, нөөцтэй байх; 4.1.3.төсөл нь зарласан нөхцөл шаардлага, стандартыг хангасан байх; 4.1.4.төслөө зарласан хугацаанд ирүүлсэн байх; 4.1.5.шаардлагатай тохиолдолд холбогдох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан байх. 4.2.Энэ журмын 4.1-д заасан этгээд нь төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүрдүүлсэн мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцна. Тав. Төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааны дараалал 5.1.Төсөл сонгон шалгаруулалтыг дараах дарааллын дагуу явуулна: 5.1.1.төсөл сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл ажлыг хангах; 5.1.2.төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлан мэдээлэх; 5.1.3.төслийг хүлээн авах; 5.1.4.төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах; 5.1.5.шалгарсан этгээдтэй гэрээ байгуулах. Найм. Төслийг хүлээн авах 8.1.Оролцогч нь битүүмжилсэн төслөө аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумын газрын даамалд, эсхүл чөлөөт бүсийн захирагчийн Ажлын албанд өөрөө буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр биечлэн хүргүүлэх, хэрэв ийнхүү хүргүүлэх боломжгүй бол зар мэдээнд заасан хугацаанд шуудангаар хүргүүлж болно. 8.2.Аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумын газрын даамал, чөлөөт бүсийн захирагчийн Ажлын алба төслийг зард заасан хугацаанд хүлээн авч, дор дурдсаны дагуу бүртгэнэ: 8.2.1.төслүүдийг ирүүлсэн дарааллын дагуу он, сар, өдөр, цаг, минутаар нь тэмдэглэн бүртгэж, тусгай тэмдэглэл үйлдэн архивын нэгж үүсгэн хадгална; 8.2.2.зард заасан хугацаа дууссаны дараа ирүүлсэн төслүүдэд хоцорсон тухай тусгай тэмдэглэл үйлдэн, тэмдэг дарна. 8.3.Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг төлнө. 8.4.Аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба, сумын газрын даамал, чөлөөт бүсийн захирагчийн Ажлын алба нь төсөл сонгон шалгаруулалттай холбогдсон нууцыг задруулахгүй байх үүрэг хүлээнэ. 8.5.Төслийг тусгай программ хангамж бүхий цахим хуудсаар хүлээн авч болно. ИРҮҮЛЭХ ТӨСӨЛДӨӨ АНХААРАН ТУСГАХ ЗҮЙЛҮҮД: 9.8.1.төсөл нь зард тусгасан шаардлага болон бүрдлийг хангасан эсэх; 9.8.2.барилга, хот байгуулалтын норм, дүрмийн шаардлагад нийцсэн эсэх; 9.8.3.төслийг “Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар” MNS ISO 21500 стандартын дагуу боловсруулсан эсэх; 9.8.4.төсөл нь газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн боловсруулагдсан бизнес төлөвлөгөөтэй эсэх; 9.8.5.төсөл нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын болон чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаж түүнд нийцсэн эсэх; 9.8.6.төсөл хэрэгжсэнээр шинээр бий болох ажлын байрны тоо, хэмжээ; 9.8.7.тухайн хот, тосгон, суурин газрын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдолтой эсэх; 9.8.8.улс, орон нутгийн төсөвт оруулах орлогын хэмжээ; 9.8.9.тухайн газарт явуулах үйл ажиллагаа байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх.
Хаяг:
Хэнтий Хэрлэн 3-р баг Шинэ өндөрхаан хорооллын хойно, хогийн цэгийн баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.35064697 110.66581726

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮



Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
98116303

Газрын хэмжээ
10га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2018-05-17 08:30:00
              2018-07-17 12:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2018-07-17 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-05-22 15:37:41

Зарыг үзсэн удаа - 574

Сурталчилгаа