Үнийн мэдээ

Шүүлт

Газрын зориулалт

Он

Байршил


Хайлтаар 853 үнийн мэдээ олдсон

Сурталчилгаа

2017-01 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 54 8585 1199 111111
Худалдаа үйлчилгээний газар 7
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-02 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 48 13507 1363 138889
Худалдаа үйлчилгээний газар 3
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-03 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 68 11049 636 76923
Худалдаа үйлчилгээний газар 8 14535 0 29070
Үйлдвэрлэлийн газар 2
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-04 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 59 6848 -500 50000
Худалдаа үйлчилгээний газар 6
Үйлдвэрлэлийн газар 1
Хөдөө аж ахуйн газар 2

2017-05 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 134 4815 947 27174
Худалдаа үйлчилгээний газар 3 79365 79365 79365
Үйлдвэрлэлийн газар 2
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-06 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 85 4404 855 21645
Худалдаа үйлчилгээний газар 6 26013 12500 39526
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 2

2017-07 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 46 19418 1940 166667
Худалдаа үйлчилгээний газар 3
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-08 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 77 6051 1543 22796
Худалдаа үйлчилгээний газар 6 25000 25000 25000
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-09 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 94 4821 845 20833
Худалдаа үйлчилгээний газар 11 277089 12219 533333
Үйлдвэрлэлийн газар 1
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-10 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 42 14403 1765 52910
Худалдаа үйлчилгээний газар 4
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-11 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 43 4541 -583 16151
Худалдаа үйлчилгээний газар 10
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-12 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 11 34981 1307 263158
Худалдаа үйлчилгээний газар 10 0 0 0
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар